Aktualizace

Stáhněte si požadovanou verzi zde. Rozbalte a nahraďte všechny staré soubory a složky těmi novými. Navštivte web a klikněte aktualizovat. Zadejte údaje k databázi a počkejte než se PHPCore aktualizuje.